main

מגוון השירותים הרחב שמציע המכון, כולל את שלל ההיבטים הרפואיים, הפיזיים והנפשיים בהתפתחות הילד. בתחילתו של המסע בעולם הילד, עוברת המשפחה אבחון משותף של צוות רופאים, שמקפיד לערוך דיון מעמיק ומורכב בצרכי הילד, באופיו ובבעייה הנידונה, תוך נסיון להתחקות לגבי מקור הבעיה ולאפיינה. לאחר מכן מתאימים לילד טיפול רב שלבי, בצורה פרטנית או בקבוצות, בנוכחות הוריו או בצורה עצמאית, בהתאם לשקלול הנתונים, וכן מתאימים לילד ולמשפחתו שירותים ייחודיים כמו תצפיות בגן או בבית על פי צורך. כל בעיה התנהגותית או רגשית, מטופלת על ידי הצוות בצורה יסודית ונפרדת, תוך התבוננות בילד ובמשפחתו ונסיון להתאים את הטיפול אל הילד, ולא את הילד אל הטיפול.

במכון נערך מגוון רחב של אבחונים התפתחותיים כולל אבחון קשיי קשב וריכוז ADHD) בשילוב בדיקה ממוחשבת. הבדיקה הנפוצה ומוכרת הינה בדיקת טובה הבודקת התמדה בקשב חזותי הבדיקה הנוספת הנערכת במכון הינה בדיקת MOXO אשר מתייחסת לתפקודי הקשב של הנבדק במהלך השפעת גורמים מסיחים )שמיעתיים וויזואליים).